Archive for November, 2014

 

Swedish fuel cell developer PowerCell expands footprint into Asia – the company establishes presence in South Korea

Monday, November 24th, 2014

[Gothenburg, Sweden, November 24, 2014.] Nordic fuel cell technology leader PowerCell Sweden AB (publ) expands its international business operations into Asia. PowerCell Korea Inc. has been established in the capital Seoul. “We see a high potential for our solutions in South Korea and the rest of the Asian market,” said Magnus Henell, CEO, PowerCell Sweden AB.

Nordic fuel cell technology leader PowerCell Sweden expands its international business operations and presence into Asia. After gaining a profound traction on the Asian market, PowerCell Sweden identified a great potential for its solutions and services in the region.

To show its commitment to the customers in Asia, PowerCell has established a presence in South Korea and has already succeeded in selling a number of fuel cell systems in the region.

South Korea, a buoyant market for fuel cells, as well as the rest of the Asian region are important markets for PowerCell Sweden. South Korea has well defined targets to decrease energy consumption and is therefore embracing plausible solutions for renewable energy sources. South Korea already dominates installations of fuel cell units with high power output and this leading position was strengthened when the world’s largest fuel cell park, 59 MW, opened at Hwasang early 2014.

The fuel cell market has been sparked by government subsidies under the “1 million green energy house project” in South Korea by KEMCO (Korea Energy Management Corporation), and from 2015 to 2020 the market for independent 5kW to 25kW fuel cell systems is anticipated to grow rapidly. This is the main target market for PowerCell and its all-new generation S2 stack with a scalable power output ranging from 5kW to 25kW.

In South Korea, both Hyundai and Kia Motor Group are bringing fuel cell powered vehicles on the market, which will further enhance a solid commercial increase in demand for fuel cell technologies.

Magnus Henell, CEO, PowerCell said: ”We have learnt that our solutions are highly competitive and match requirements of the South Korean customer base in particular, allowing us to expand our business substantially. With our established presence in South Korea, we show a commitment to the Asian market and we look forward to growing the business even further in this region”.

Daniel Han, Managing Director of PowerCell Korea Co. Ltd concluded: “2015 will be the take-off year for PowerCell sales, as most of the industrial companies show firm interest in PowerCell’s technology and products. We intend to establish some sound partnerships with key industrial players in 2015 to increase PowerCell’s footprint during 2015. We are pretty sure that we will be a significant player on the South Korean fuel cell market by 2016”.

For additional information please contact:

Magnus Henell
CEO, PowerCell Sweden AB (publ)
Phone: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

PowerCell Korea Co. Ltd
Sales Office: 4F Haesung 1st Building, 942 Daechi-dong, Gangnam-gu Seoul, S. Korea [135-845]
Regional Head Office: PowerCell LAB, 22 Singseol 6Gil, Boryung City, Chungnam Province, S.Korea [745-31]
Daniel Han, Managing Director
Phone: +82 070 8742 3433
Email: daniel@powercell.kr

About PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell is a leading energy technology company with a unique and patented technology for generating electricity from fuel cells in an efficient and environmentally friendly way. PowerCell develops and distributes advanced fuel cell systems for the transport industry, the telecommunication industry and the military sector.

PowerCell has developed fuel cell technology for more than a decade, and has perfected a unique design that enables the production of a lightweight, versatile and reliable power source for automotive, transport and stationary applications.

By combining their fuel cell- and reformer technology PowerCell has developed a fuel cell system that converts diesel fuel to electricity in an energy efficient and environmentally friendly manner, with minimal emissions and quiet operation. The fuel cell system is initially adapted to supply electric power to the telecom industry.

PowerCell is a spinout from the Volvo Group with the objective to develop and produce environmentally friendly power systems based on a unique fuel cell and reformer technology that matches existing fuel infrastructures. PowerCell is based in Gothenburg and is owned by Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies and Finindus. For further information, please visit: www.PowerCell.se

PowerCell Sweden AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission – teckningstid 19 november – 9 december 2014

Monday, November 17th, 2014

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och noteringen av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 115 MSEK och är säkerställt upp till 80 procent (92 MSEK). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.powercell.se, www.avanza.se samt www.gwkapital.se.

Erbjudandet

Mot bakgrund av det bemyndigande som utfärdades av extra bolagsstämma den 24 september 2014, beslutade styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) den 6 november att genomföra en nyemission om maximalt 115 MSEK (”Erbjudandet”). Nyemissionen omfattar 13 375 000 units, vardera innehållande en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 8,60 kr per unit.

Teckning av units ska ske på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 19 november 2014 till och med den 9 december 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har vidare beviljat Avanza Bank en övertilldelningsoption om ytterligare 3 500 000 units för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Styrelsen kommer att ansöka om listning av Bolagets aktier samt den i uniten ingående teckningsoptionen på First North vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag för aktien, är den 19 december 2014 under förutsättning att bl a spridningskravet uppfylls. Handel i teckningsoptionen beräknas inledas under januari 2015.

Preliminära villkor

Teckningskurs: 8,60 kr per unit

Minsta teckning: 1 000 units

Teckningstid: 19 november – 9 december 2014

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 11 december 2014

Likviddatum: 14 december

Antal aktier före Erbjudandet: 23 130 060

Max antal aktier efter Erbjudandet:[1] 36 505 060

Max utspädning efter Erbjudandet (exkl ev övertilldelning): 36,6procent

Preliminär första listningsdag, aktie: 19 december 2014

Preliminär första listningsdag, teckningsoption: 14 januari 2015

Units består av en aktie i PowerCell Sweden AB (publ) samt en teckningsoption. Två teckningsoptioner medför rätt att under tiden från och med den 1 december 2015 t o m 31 december 2015 teckna en aktie till priset 9,63 kr per aktie.

Kvot­värdet uppgår till 0,022 kr per aktie.

PowerCell Sweden AB (publ) har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser.


Emissionsgaranti

Emissionen är säkerställd genom dels teckningsförbindelser om totalt 27,9 MSEK från befintliga ägare, dels genom ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission om 64,5 MSEK. Garantin är en s.k. bottengaranti och är giltig till och med dess att 80% av Erbjudandet är tecknat.


Finansiella rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till PowerCell Sweden AB (publ) och Lead Manager i samband med Erbjudandet. Avanza är Co-Lead Manager och emissionsinstitut i Erbjudandet.

[1] Max antal aktier efter Erbjudandet, inklusive fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner vilka ingår i emitterade units uppgår till 48 442 560. Max utspädning blir därmed 67,7 procent.


Ytterligare information

Prospekt

Tidigare pressmeddelande från 12 november 2014


För mer information, vänligen kontakta

Magnus Henell

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 739 10 37 03

Email: magnus.henell@powercell.se


Per Wassén

Styrelsens ordförande, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 765 53 37 71


Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell Sweden AB (publ)har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell Sweden AB (publ) utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell Sweden AB (publ) är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell Sweden AB (publ) är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i PowerCell Sweden AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PowerCell Sweden AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som PowerCell Sweden AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om PowerCell Sweden AB:s (publ) styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade units, teckningsoptionerna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. PowerCell Sweden AB (publ) har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Powercell will be present at Hannover Messe, Hydrogen, Fuel Cells, Batteries 13-17 April 2015

Monday, November 17th, 2014

Leading Swedish fuel cell technology: PowerCell Sweden AB seeks stock market listing

Wednesday, November 12th, 2014

[Gothenburg, Sweden, November 12, 2014.] The Board of PowerCell has decided to conduct a rights issue of SEK 115m ($15.5m) and to apply for a listing of its shares at First North at Nasdaq Stockholm. PowerCell has developed an environmentally friendly and efficient fuel cell technology. The technology can reduce the operating costs of electricity supply by one third, while protecting the environment even though ordinary diesel is used as fuel. The Board believes that simpler fuel supply and cheaper operations can contribute to significantly expand the global fuel cell market.

PowerCell Sweden AB’s operations are based on more than 20 years of research and development in fuel cells and reformers. The company was founded in 2008 and is since 2009 owned by Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies and Finindus. The company’s head office is located in Gothenburg, Sweden.

PowerCell has developed and patented a unique fuel cell and reformer technology. Fuel cells as electricity generators are highly efficient and with no emissions. It has previously only been possible to power fuel cells with methanol or hydrogen, which has made operations expensive. These fuels are also difficult to obtain.

PowerCell’s technology makes it possible to power fuel cells with conventional diesel, the most commonly used fuel in the world. The new technology reduces operating costs for generators by a third, and keeps the fuel cell environmentally friendly. PowerCell is initially targeting the telecom industry. There are more than one million telecom base stations in inaccessible areas, of which 90 per cent are powered by diesel (both main and back-up generators). Environmental and cost benefits can be very large in this market. Other related applications are in the transport sector for e.g. the generation of electricity for stationary trucks, which could thereby eliminate idling. In a broader perspective, generators for households and boats, electric hybrid vehicles and military applications can become relevant target markets.

The fuel cell market for stationary electricity generators is expected to grow from $1.4bn in 2013 to $40bn in 2022.

Details of the offer to purchase shares in PowerCell Sweden AB will be announced shortly via a press release and on www.powercell.se.

G&W Fondkommission and Avanza Bank are financial advisors to PowerCell in conjunction with the rights issue and the offer to purchase shares.

For additional information, please contact:

Magnus Henell
CEO, PowerCell Sweden AB
Ph: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

Per Wassén
Chairman of the Board, PowerCell Sweden AB
Ph: +46 765 53 37 71

About PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) is a leading energy technology company with a unique and patented technology for generating electricity from fuel cells in an efficient and environmentally friendly way. PowerCell develops and distributes advanced fuel cell systems for the transport industry, the telecommunication industry and the military sector.

PowerCell has developed fuel cell technology for more than a decade, and has perfected a unique design that enables the production of a lightweight, versatile and reliable power source for automotive, transport and stationary applications.

By combining their fuel cell- and reformer technology PowerCell has developed a fuel cell system that converts diesel fuel to electricity in an energy efficient and environmentally friendly manner, with minimal emissions and quiet operation. The fuel cell system is initially adapted to supply electric power to the telecom industry.

PowerCell is a spinout from the Volvo Group with the objective to develop and produce environmentally friendly power systems based on a unique fuel cell and reformer technology that matches existing fuel infrastructures. PowerCell is based in Gothenburg and is owned by Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies and Finindus. For further information, please visit: www.PowerCell.se

 

Back to news archive