PowerCell Sweden AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i PowerCell uppgår till 1 141 113,820 kr, fördelat på totalt 51 868 810 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,022 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på First North Growth Market

PowerCells aktier handlas på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm med kortnamn PCELL och ISIN-koden SE0006425815.

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
ca@gwkapital.se
tel. 08-503 000 50