Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och tillförordnad verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Organisation

PowerCell är moderbolag i en koncern som innefattar två dotterbolag i Tyskland och Kina.

PowerCell har för närvarande en organisation bestående av ca 40 personer. Ledningsgruppen omfattar tillförordnad VD tillika CFO, CTO, Director Sales & Aftermarket, COO tillika Director Product Development samt Director Marketing & Communications. Samtliga funktioner är baserade i Göteborg.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

PowerCells styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och bolagets större ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsekommittéer

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions-, respektive ersättningsärenden inför styrelsebeslut. Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller Bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Ersättningsutskottet behandlar frågor rörande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för tillförordnad verkställande direktören och bolagsledningen.

Styrelsens arbete

PowerCells styrelse består för närvarande av sju ledamöter, inklusive ordföranden. PowerCells nuvarande styrelse har tre suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som PowerCells styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och tillförordnad verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till tillförordnad VD.

Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering samt gör sedvanlig uppföljning av verksamheten i bolaget. Bolagets revisor deltar varje år i det sammanträde där årsbokslutet godkänns och accepteras.